Please mark your calendar for the 2018 VPASC Tết Gala on Saturday, February 3, 2018 at the Irvine Marriott Hotel from 6 PM-12 AM..

Kiến Thức Tổng Quát

Cách Bỏ Dấu Tiếng Việt Trên iOS (iPhone, iPad, iPad Touch) 4.x, 5.x

Từ phiên bản của hệ điều hành iOS 4.0, Apple tăng hổ trợ cho nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Các bạn chỉ cần  kích hoạt hay activate tính năng nầy, bắng cách bấm theo thứ tự sau đây. Bấm lên Settings (cài đặt) General (tổng quát) International (quốc tế) Keyboard (bàn phiếm gõ) Add new keyboard (thêm bàn phiếm gõ) Chọn Vietnamese Sau đó bạn có thệ gõ vô bất cứ với ứng dụng nào trên iPhone, iPad, iPod Touch với bàn phiếm. Bấm lên nút có hình quả địa cầu phía dưới hầu đổi qua hệ tiếng Việt hoặt tiếng Anh. Hệ thống đánh dấu tiếng Việt là Telex. Xin theo bảng hướng dẫn trên đây để đánh theo. Thí dụ: muốn gõ “Em đi lễ Chùa Hương” các bạn phải gõ: ”Em ddi leex Chuaf Huowng” “quả bưởi” ”quar buoiwr” “yểu điệu” ”yeeur ddieeuj” “giận dỗi” ”giaanj dooix” “bánh cuốn” ”banhs cuoons” “nước mắm” ”nuocws mamws” Các bạn chỉ cần bỏ chút thì giờ tập viết, sau sẽ quen… Trên máy PC, có thể download program Unikey ở đây http://unikey.org/